OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA

 

1. OPŠTE ODREDBE
Pivara d.d. Tuzla, Maršala Tita 163, 75000 Tuzla, ID: 42091848900004 (dalje u tekstu: Pivara Tuzla) pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domeni www.pivaratuzla.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uslovima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.pivaratuzla.ba ili funkcionišu kao službene stranice na nekim društvenim mrežama (Facebook, Twitter. LinkedIn, YouTube) i sl.. Ovi Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Korisnika. Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uslove korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti saglasni s ovdje iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima.
Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti šifri, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), zbog više sile te Pivara Tuzla ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke nepravilnosti ili tipografske (štamparske) greške. Pivara Tuzla ne izjavljuje niti garantuje, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzrokovati štetu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrovani korisnik izričito prihvata korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računarske opreme. Bilo kakva garancija data na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Pivara Tuzla.
Pivara Tuzla zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmjeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Pivara Tuzla je ovlaštena prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promijeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promjenjene bez prethodne obavjesti. Pivara Tuzla može takođe u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodnog obavještenja. Ukoliko Korisnik ne prihvata Uslove korištenja, obavezan je suzdržati se od upotrebe i korištenja Internetskih stranica.

Pivara Tuzla zadržava pravo revidirati Uslove korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodnog obavještenja.


2. PROMJENA USLOVA KORIŠTENJA
Pivara Tuzla zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uslova i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave istih na Internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Korisnika nakon takvog obavještenja podrazumijevat će se kao prihvatanje tih promjena. Korisnik se obavezuje da povremeno iznova pročita Uslove korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uslova korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvata. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim sobama usljed takvih izmjena.

3. RAČUNARSKA OPREMA
Korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavku, korištenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Pivare Tuzla te sve sa tim povezane troškove. Pivara Tuzla nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

4. PONAŠANJE KORISNIKA
Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane ili na drugi način dostupne putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo Pivare Tuzla. Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uslovima korištenja te se od korisnika zahtjeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine. Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta Pivari Tuzla. Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecionoj ocjeni Pivare Tuzla ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

5. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Na svim materijalima (tekstovima, fotografijama, slikama, crtežima, audio i video materijalima i dr.), zaštićenim znakovima proizvoda i usluga (žigovima), logotipima, te drugim sadržajima koji se nalaze na Internetskim stranicama Pivara Tuzla ima isključivo pravo vlasništva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Pivara Tuzla je registrovani žig firme Pivara Tuzla te su stoga sva prava u odnosu na taj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sistemu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Pivara Tuzla je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.
Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukcija, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvednica ili mijenjanje internet stranica na drugi način bez izričitog pismenog odobrenja Pivare Tuzla strogo je zabranjeno!
Bilo kakvo kršenje ovih uslova može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva, te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Pivare Tuzla i nositelja autorskog prava. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informisanja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika. Pivara Tuzla nema obavezu obavještavati Korisnika ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal zaštićen autorskim pravom.

6. IZJAVA O JAMSTVU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ni u kojem slučaju Pivara Tuzla ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju Internet stranice ili sa njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovh internet stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internet stranica.
Uz prethodno navedene uslove ni Pivara Tuzla, niti vladajuće društvo, niti njene podružnice, pružaoci informacija ili partneri ili osobe koje uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, nepravilnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija ili materijala koji se nalaze na Internet stranicama Pivare Tuzla, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizilaze. Pivara Tuzla namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na Internetskim stranicama isključivo na područjima za koja je ovlaštena na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Pivara Tuzla ovim izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlaštena, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na Internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uslova ili njihova zloupotreba je strogo zabranjena.

7. NADZOR
Pivara Tuzla ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadgledati sadržaj na Internetskim stranicama, uključujući bilo koje poveznice koje bi mogle biti sadržane kao dio Internetskih stranica Pivare Tuzla, kako bi osigurala poštivanje ovih Uslova korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila
propisanih od strane Pivare Tuzla. Bez ograničenja na prethodno navedene stavke, Pivara Tuzla zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj ocjeni nađe da nije u skladu s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Pivara Tuzla ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi tačnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Pivara Tuzla ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Pivara Tuzla daje. Dostavljanjem informacija, Pivara Tuzla ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

8. PRIVATNOST
Korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici ili ovlašteni partneri Pivare Tuzla mogu nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja.
Pivara Tuzla nema obavezu da kontroliše i/ili odobrava sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama te zbog toga nije odgovorna za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja Korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

9. TAJNOST PODATAKA
Pivara Tuzla ne želi od Korisnika primati povjerljive informacije ili informacije koje se tiču vlasništva preko Internetske stranice. Bilo koje informacije ili materijali koji se pošalju Pivari Tuzla tretirat će se kao da NISU povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala Pivari Tuzla, Korisnik daje neograničenu i neopozivo odobrenje za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Pivara Tuzla može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu. Međutim, Pivara Tuzla neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako dobije dozvolu Korisnika da koristi njegovo ime, ili uz prethodnu obavještenje Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio Internetskih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno s Korisnikovim imenom, ili je to obavezna učiniti po zakonu.
Bilo kakva vrsta komunikacije Korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Pivara Tuzla tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Korisnik daje Pivari Tuzla pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka Pivare Tuzla.
Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na Internetskim stranicama Korisnik ovlašćuje Pivaru Tuzla i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

10. NAKNADA ŠTETE
Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim Pivaru Tuzla, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente za zahtjeve za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom Internetskih stranica od strane Korisnika.

11. SADRŽAJ TREĆIH STRANA
Pivara Tuzla, kao i pružaoci Internet usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koje pribavljaju treće strane i Korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje Korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Pivare Tuzla. Pivara Tuzla, a niti treći pružaoci informacija ne garantuju za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
Internet stranice Pivare Tuzla sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda sadržaja na stranicama trećih strana od strane Pivare Tuzla, te Pivara Tuzla izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na Internet stranicama trećih strana.

12. ŠTETNE ODREDBE
U slučaju štetnosti pojedinih odredbi Uslova korištenja, takva štetnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi.

13. ODRICANJE OD PRAVA
Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih u ovim Uslovima navedenih prava.

14. RJEŠAVANJE SPOROVA
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima.
Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uslove strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja Internetskih stranica u vezi s ovim Uslovima ili u vezi s njihovim provođenjem u nadležnosti su nadležnog suda u Tuzli uz primjenu mjerodavnog materijalnog BH prava.

15. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Ovi uslovi korištenja primjenjuju se od 1. oktobra 2020. godine do opoziva od strane Pivare d.d. Tuzla.


KONTAKTIRAJTE NAS

LOKACIJA

Pivara d.d. Tuzla

Maršala Tita 163, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Fax: +387 35 300 107; Tel: +387 35 300 100
email: pivara@pivaratuzla.ba

www.pivaratuzla.ba